Voorwaarden webwinkel Kringloop Baarle

Algemene voorwaarden

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 3. Herroepingrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit ondernemer

Naam: Kringloop Baarle Nassau

Handelsnaam: Stichting Kleintje Holland

Bezoek adres: Industrieweg 3, 51111ND Baarle – Nassau (NL)

Telefoonnummer: +31(0)135908386

Email: info@evenietsanders.nl

Aanbod

 1. Het aanbod betreft alle gepubliceerde producten in de webshop van Kringloop Baarle met bepaalde prijs en omschrijving
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, bevestiging van Kringloop Baarle Nassau en betaling.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Kringloop Baarle Nassau kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Kringloop Baarle Nassau zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan

De prijs

 1. De in het aanbod vermelde prijs is de gefixeerde prijs mits Kringloop Baarle Nassau en consument een andere prijs overeenkomen middels communicatie in digitale of persoonlijke vorm. Prijs betreft exclusief eventuele leverings-, en/of bijkomende kosten.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief transport en/of bijkomende kosten
 3. Het product wordt binnen 1 werkweek verstuurd en dient binnen 2 weken te worden opgehaald. Betreft reservering heeft de consument bij ophalen 1 week bedenktijd en 3 dagen bij bezorging.

Betaling

 1. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na eerste contact en overeenkomst.
 2. Betaling dient plaats te vinden alvorens Kringloop Baarle Nassau overgaat tot verzending en/of overdracht
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting verloopt de overeenkomst.
 5. Betaling dient te worden gedaan via Ideal of bij afhaling binnen de eerder genoemde termijnen.

Levering/Transport / service

 1. Kringloop Baarle Nassau zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres of datum en tijdstip van afhaling dat de consument aan Kringloop Baarle Nassau kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kringloop Baarle Nassau tot het moment van bezorging aan de consument,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daar waar het 2e hands producten betreft is de overeenkomst gemaakt op eventuele gebreken of beschadigingen die Kringloop Baarle aan de consument heeft medegedeeld.
 4. Afhankelijk van grootte van het product zijn de verzendkosten € 6,- en grote pakketten op basis van gewicht en afmetingen worden bepaalt door Kringloop Baarle Nassau en zijn vaste vervoerder.
 5. Eventuele berekening en zorgvuldige verzending zullen worden uitgevoerd door Kringloop Baarle Nassau.
 6. Eventuele bezorgkosten zijn altijd voor de consument, mits andere afspraken zijn overeengekomen met Kringloop Baarle Nassau.